top of page
Image by Guillaume de Germain

ETIKK OG MILJØ

ETTERLEVELSE AV LOVER OG FNS GLOBAL COMPACT

Vi etterlever alle relevante lover og regler der vi har virksomhet. I tillegg til dette vil vi også fullt ut etterleve FNs Global Compact, som omhandler ti viktige prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

MENNESKERETTIGHETER

Vi vil støtte opp om, og respektere vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter (som FNs verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt 10. desember 1948).

ARBEIDSTID OG LØNN

Vi vil følge lokale og nasjonale lover og avtaler om arbeidstid og tariffavtaler. Vi vil sikre at avtalt lønn utbetales til våre ansatte og eventuelt innleid arbeidskraft.

TVANGSARBEID OG BARNEARBEID

Vi vil bidra til at alle former for tvangsarbeid og barnearbeid avskaffes. Ingen skal oppleve å fratas identitetspapirer eller måtte betale noen form for depositum for å arbeide. Ingen form for undertrykking, trusler eller utnyttelse, verbalt eller fysisk tolereres.

SVART ARBEID OG HVITVASKING AV PENGER

Vi forplikter oss til å unngå enhver form for svart arbeid og vi vil sørge for å oppfylle alle lover som forbyr hvitvasking av penger.

PRISSAMARBEID

Vi forplikter oss til å unngå deltakelse i enhver form for prissamarbeid og umiddelbart varsle relevante myndigheter dersom vi oppdager eller har grunnlag for å mistenke brudd på gjeldende konkurranselover og bestemmelser.

ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING

Vi vil ikke akseptere noen form for forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane og mobbing på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, nasjonalitet, kjønn, seksuell legning, alder og uførhet. Dette gjelder både i forbindelse med ansettelser og i daglig drift.
Adferd og aktiviteter som ikke fremmer et godt arbeidsmiljø skal ikke forekomme. Dette gjelder for eksempel trusler, voldelig adferd, samt utdeling, salg, besittelse og bruk av ulovlige medikamenter. Ingen skal møte på arbeid påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON

Vi vil bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. Gaver og andre tjenester/ytelser skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende for å gi disse. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter. Utenom slike situasjoner kan dette tilbys, men da utelukkende i et begrenset omfang og i forretningsøyemed.

HABILITET

Som underleverandør skal vi opptre slik at det ikke kan stilles spørsmål rundt vår habilitet. Skulle vi bli kjent med noen slik potensiell situasjon vil vi umiddelbart informere kunden.

KONFIDENSIALITET OG HÅNDTERING AV MEDIER

Markedsføring og publisering av inngåtte avtaler skal godkjennes på forhånd av kunden. Dette gjelder også innholdet i avtaler. Eventuell uttalelse til media skal kun gis etter fullmakt fra kunden.

EGNE UNDERLEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi forplikter våre underleverandører og samarbeidspartnere til å videreformidle prinsippene i denne erklæringen. Vi skal ikke har sette bort arbeid uten at dette er skriftlig avklart med kunden, samt at arbeid ikke skal settes bort i mer enn ett underliggende kontraktsforhold.

MILJØ

Viken RTB har en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer. Vi vil søke å minimere avfallsmengden på arbeidsplassen og benytte returnerbar emballasje så langt dette er mulig. Vi vil tilrettelegge vårt arbeid og våre tjenester slik at vi ikke bidrar med klimautslipp som følge av unødvendig energiforbruk. Vi vil anlegge relevante miljøkriterier til alle vesentlige innkjøp av tjenester og varer. Vi vil påvirke våre mest sentrale leverandører til å miljøsertifisere seg gjennom en av de offisielle miljøsertifiseringsordningene (Miljøfyrtårn, ISO-14001, EMAS, eller liknende). Viken RTB har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Viken RTB.

Dette dokumenteres gjennom vår årlige miljørapport som fritt overleveres etter forespørsel.

bottom of page